Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Satınalma Eğitimleri

Satınalma Eğitimleri

image alt text

Satınalma Yönetimi Eğitimi

Temel Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

image alt text

Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

İleri Seviye Satınalma Yönetimi Eğitimi

İleri Derece Satınalma Yönetimi Eğitimi

İleri Seviye Satınalma Yönetimi Eğitimi

Sözleşme Yönetimi Eğitimi

Sözleşme ve Kontrat Yönetimi Eğitimi

Müzakere Teknikleri Eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Sözleşme Yönetimi Eğitimi

Sözleşme Yönetimi Eğitimi tanıtım videosu

Endirekt Satınalma Eğitimi

İleri seviye satınalma eğitimi

Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere Teknikleri Eğitimi tanıtım videosu

Satınalma Eğitimleri

 1. Satınalma Eğitimi: Temel satın alma süreçleri, tedarik zinciri yönetimi ve temel satın alma stratejileri hakkında genel bir bakış sunar. Tedarikçi ilişkileri, fiyatlandırma stratejileri, tedarikçi seçimi ve temel satın alma teknikleri üzerinde odaklanır.

 2. Stratejik Satınalma Eğitimi: Satın alma süreçlerinin stratejik yönlerine odaklanır. Değer analizi, risk yönetimi, tedarikçi ilişkileri yönetimi ve uzun vadeli satın alma stratejileri gibi konuları ele alır.

 3. İleri Derece Satınalma Eğitimi: Satın alma süreçlerinde ileri düzey stratejileri ve teknikleri inceler. Kapsamlı tedarik zinciri yönetimi, küresel tedarikçi yönetimi, maliyet optimizasyonu ve karmaşık satın alma stratejileri üzerine derinlemesine bir bakış sunar.

 4. Sözleşme Yönetimi Eğitimi: Sözleşme süreçlerinin yönetimi, sözleşme oluşturma, değerlendirme ve izleme süreçlerini ele alır. Sözleşme müzakereleri, hukuki yönleri ve sözleşme performansının izlenmesi konularını kapsar.

 5. Müzakere Teknikleri Eğitimi: Satın alma süreçlerinde etkili müzakere stratejileri, iletişim becerileri ve anlaşma süreçlerine odaklanır. Kazan-kazan müzakere teknikleri, taktikler ve stratejik müzakere yaklaşımlarını içerir.

 6. Endirekt Satınalma Yönetimi Eğitimi: Endirekt satın alma süreçlerini ele alır. Ofis malzemeleri, hizmetler, endüstriyel tedarikler gibi dolaylı satın alma kategorileri üzerinde odaklanır. Bu eğitim, farklı satın alma kategorilerine özgü stratejileri ve yönetim tekniklerini içerir.

 7. Stratejik Satınalma ve Kategori Yönetimi Eğitimi: Satın alma süreçlerinde kategori odaklı stratejileri ele alır. Tedarikçi ilişkileri, kategori analizi, stratejik tedarikçi seçimi ve kategori yönetimi stratejilerini kapsar.

 

Satınalma Eğitimi

Satınalma eğitimi, işletmelerin tedarik zinciri yönetimi içinde kritik bir rol oynayan temel satın alma süreçleri hakkında kapsamlı bir bakış sunar. Bu eğitim, katılımcılara şu konularda genel bir anlayış sağlar:

 1. Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zinciri içindeki satın alma süreçlerinin nasıl entegre olduğunu anlatır. Mal ve hizmetlerin temini, depolanması, taşınması ve dağıtılmasını kapsayan süreçleri ele alır.

 2. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi: İyi ilişkilerin, tedarikçi performansı ve uzun vadeli işbirlikleri açısından önemini vurgular. Eğitim, tedarikçi ilişkilerinin nasıl yönetileceğini, etkin iletişim stratejilerini ve işbirliği modellerini içerir.

 3. Fiyatlandırma Stratejileri: Fiyatlandırma süreçlerinin, maliyet analizlerinin ve fiyat belirleme stratejilerinin nasıl geliştirileceğini açıklar. Maliyet avantajları, pazarlık teknikleri ve fiyatlandırma stratejileri üzerinde odaklanır.

 4. Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirme: Doğru tedarikçi seçiminin önemini vurgular. Bu süreçteki kriterler, tedarikçi değerlendirme teknikleri, performans göstergeleri ve tedarikçi portföyü yönetimi konularını ele alır.

 5. Satın Alma Teknikleri ve Süreçleri: T Temel satın alma tekniklerinin, sipariş yönetimi, envanter kontrolü, tedarikçi ilişkileri süreçleri gibi ana süreçler üzerindeki etkisini inceler.

Stratejik Satınalma Eğitimi

Stratejik Satınalma Eğitimi, satın alma süreçlerinin stratejik boyutlarına odaklanarak, işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri için önemli olan kritik unsurları ele alır. Bu eğitim, katılımcılara şu konularda derinlemesine bir anlayış sağlar:

 1. Değer Analizi: Satın alınan mal ve hizmetlerin işletme değerine etkisini değerlendirir. Maliyet-fayda analizleri, kalite standartları ve süreç verimliliği gibi değer analiz tekniklerini öğretir.

 2. Risk Yönetimi: Satın alma süreçlerindeki riskleri belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek için stratejik yaklaşımlar sunar. Tedarikçi riskleri, tedarik zinciri kesintileri ve diğer risk türleri üzerinde odaklanır.

 3. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi: Uzun vadeli ve sürdürülebilir tedarikçi ilişkileri kurmanın önemini vurgular. Stratejik ortaklıklar, işbirliği modelleri ve tedarikçi performans yönetimi üzerinde derinlemesine bir bakış sunar.

 4. Uzun Vadeli Satın Alma Stratejileri: İşletmenin gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik stratejik satın alma planlarının geliştirilmesini teşvik eder. Tedarikçi geliştirme, tedarik zinciri entegrasyonu ve uzun vadeli tedarik anlaşmalarını içeren stratejik yaklaşımlar ele alınır.

 5. Küresel Satın Alma Stratejileri: Küresel pazarlarda satın alma stratejilerinin özel gereksinimlerini ve fırsatlarını ele alır. Küresel tedarikçilerle çalışmanın zorluklarını, farklı pazarlara adapte olmayı ve kültürel faktörleri ele almayı inceler.

İleri Derece Satınalma Eğitimi

İleri Derece Satınalma Eğitimi, satın alma süreçlerindeki sofistike ve karmaşık stratejileri ve teknikleri detaylı bir şekilde ele alır. Katılımcılara, aşağıdaki konularda derin bir anlayış sağlar:

 1. Kapsamlı Tedarik Zinciri Yönetimi: İşletmelerin tedarik zinciri süreçlerini entegre etme, optimize etme ve yönetme becerilerini geliştirir. Tedarik zinciri içindeki farklı aşamaları koordine etme stratejileri üzerinde odaklanır.

 2. Küresel Tedarikçi Yönetimi: Küresel pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler için özel tedarikçi yönetimi tekniklerini öğretir. Kültürel farklılıklar, ticaret yasaları, coğrafi uzaklık gibi faktörleri ele alarak küresel tedarikçilerle etkili bir şekilde çalışmayı vurgular.

 3. Maliyet Optimizasyonu: Maliyet analizi, maliyet azaltma stratejileri, verimlilik artırma yöntemleri ve maliyetler üzerinde etkili kontrol sağlama tekniklerini inceler. Bu bağlamda, maliyetlerin nasıl azaltılacağı ve operasyonel verimliliğin nasıl artırılacağı konularını ele alır.

 4. Karmaşık Satın Alma Stratejileri: İleri düzey satın alma stratejilerini kapsar ve karmaşık satın alma süreçlerinde stratejik düşünme becerilerini geliştirir. Stratejik tedarikçi seçimi, risk yönetimi, pazarlık teknikleri ve çok taraflı sözleşme yönetimi gibi konuları detaylı bir şekilde ele alır.

 5. Teknolojinin Rolü: Satın alma süreçlerinde teknolojinin kullanımı ve dijitalleşme stratejilerini içerir. Veri analitiği, yapay zeka destekli satın alma, bulut tabanlı satın alma sistemleri gibi teknolojik yeniliklerin satın alma süreçlerine nasıl entegre edileceğini öğretir.

Sözleşme Yönetimi Eğitimi

Sözleşme Yönetimi Eğitimi, işletmelerin satın alma süreçlerindeki kritik unsurlardan biri olan sözleşme yönetimine odaklanır. Katılımcılara, şu konularda detaylı bir anlayış kazandırır:

 1. Sözleşme Süreçlerinin Yönetimi: Sözleşme yaşam döngüsü boyunca sürecin yönetilmesini öğretir. Sözleşme oluşturma, müzakere, onaylama ve uygulama aşamaları gibi süreçleri detaylı bir şekilde ele alır.

 2. Sözleşme Oluşturma ve Değerlendirme: Etkili bir sözleşmenin nasıl oluşturulacağını ve değerlendirileceğini öğretir. Sözleşme şartları, hukuki gereklilikler, taraflar arasında anlaşmazlıkların nasıl önüne geçileceği gibi konulara odaklanır.

 3. Sözleşme Müzakereleri: Sözleşme müzakerelerinin etkin bir şekilde nasıl yürütüleceğini öğretir. Kazan-kazan müzakere stratejileri, taraflar arasında uygun şartların nasıl sağlanacağı ve anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği üzerine odaklanır.

 4. Hukuki Yönler: Sözleşmelerin hukuki boyutlarını anlatır. Yasal gereklilikler, sözleşme ihlalleri, risklerin azaltılması için hukuki stratejiler gibi konuları içerir.

 5. Sözleşme Performansının İzlenmesi: Oluşturulan sözleşmelerin performansını nasıl izleyeceğimizi ve değerlendireceğimizi öğretir. Sözleşme hedeflerinin ve şartlarının nasıl izleneceği, performans metriklerinin nasıl belirleneceği ve raporlanacağı konularını içerir.

Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere Teknikleri Eğitimi, satın alma süreçlerindeki önemli bir aşama olan müzakerelerde etkili olmayı amaçlar. Bu eğitim, katılımcılara şu konularda derin bir anlayış sunar:

 1. Etkili Müzakere Stratejileri: Farklı müzakere stratejilerinin incelenmesiyle başlar. Rekabetçi, uzlaşmacı, işbirlikçi ve kaçınmacı gibi farklı stratejik yaklaşımların nasıl kullanılacağını öğretir.

 2. İletişim Becerileri: Etkili iletişim becerilerinin müzakerelerdeki önemini vurgular. Sözlü ve sözsüz iletişim teknikleri, empatik dinleme, vücut dilinin kullanımı gibi iletişim becerilerini içerir.

 3. Kazan-Kazan Müzakere Teknikleri: Taraflar arasında karşılıklı kazanç sağlayan teknikleri ele alır. Ortak hedeflere ulaşmaya odaklanan, karşılıklı değer yaratan ve sürdürülebilir anlaşmaları hedefleyen teknikleri öğretir.

 4. Taktikler ve Stratejik Yaklaşımlar: Taktiksel yaklaşımların nasıl kullanılacağını, zamanlama, bilgi toplama, duygusal zeka ve güç dengesi gibi faktörlerin nasıl değerlendirileceğini içerir. Aynı zamanda, stratejik bir yaklaşım benimsemeyi, müzakereleri yönlendirmeyi ve sonuçları öngörmeyi öğretir.

 5. Stratejik Müzakere Yaklaşımları: Karmaşık ve büyük ölçekli müzakerelerde stratejik bir yaklaşımın önemini vurgular. Birden fazla taraflı müzakerelerde, çıkarları dengede tutmayı ve farklı görüşleri uyumlu bir şekilde yönetmeyi öğretir.

Endirekt Satınalma Yönetimi Eğitimi

Endirekt Satınalma Yönetimi Eğitimi, işletmelerin dolaylı satın alma süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine odaklanır. Bu eğitim, katılımcılara şu konularda derin bir anlayış sunar:

 1. Endirekt Satın Alma Kategorileri: Ofis malzemeleri, hizmetler, endüstriyel tedarikler gibi farklı endirekt satın alma kategorilerini ele alır. Bu kategorilerin özelliklerini, tedarikçi portföylerini ve bu kategorilere özgü ihtiyaçları anlamayı hedefler.

 2. Endirekt Satın Alma Stratejileri: Her bir endirekt satın alma kategorisi için özel stratejilerin geliştirilmesini öğretir. Tedarikçi seçimi, fiyatlandırma stratejileri, envanter yönetimi gibi kategoriye özgü stratejik yaklaşımları ele alır.

 3. Tedarikçi Yönetimi: Endirekt satın alma kategorilerinde tedarikçi ilişkilerini yönetmenin önemini vurgular. İyi tedarikçi ilişkilerinin nasıl kurulacağını, sürdürüleceğini ve geliştirileceğini öğretir.

 4. Satın Alma Verimliliği: Endirekt satın alma süreçlerinde verimliliği artırmak için kullanılabilecek araçları ve teknikleri inceler. Otomasyon, standartlaştırma, tedarik zinciri entegrasyonu gibi yöntemleri ele alır.

 5. Maliyet Azaltma ve Tasarruf Stratejileri: Endirekt satın alma süreçlerinde maliyetleri nasıl azaltabileceğimizi ve tasarruf sağlayabileceğimizi öğretir. Pazarlık stratejileri, toplu alım yöntemleri ve bütçe optimizasyonu gibi konuları içerir.