Telefon : 0 212 230 9009

Email: egitim@biymed.com.tr

Kurumsal Strateji, Senaryo Planlama ve Bütçe Programı

Kurumsal Strateji, Senaryo Planlama ve Bütçe Programı

Kurumsal Strateji, Senaryo Planlama ve Bütçe Programı


Kurumsallaşmış veya kurumsallaşmayı arzulayan şirketlerde, paydaşların hayalleri ve beklentilerinin, müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak sistematik bir yaklaşımla kurum hedeflerine entegre edilmesi; küresel bir marka olma yolunda gerekli yol haritalarının çıkartılmasıdır.

Bunun için;

 • Dış çevre, Yakın Çevre ve Sektör analizleri yapılması

 • Müşteri Beklentileri ve kurum hedeflerinin entegrasyonu sağlanmalı

 • Gelecekten bakarak kurumun SWOT analizleri yapılması

 • Stratejik pozisyonlanma yapılarak orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi

 • Bu hedeflerle ilgili senaryoların yapılarak, uygun senaryonun oluşturulacak bütçe takımı ile bütçelenmesi

 • Bütçe departman hedefleri ile bireysel hedeflerin uyumu

 • Bütçenin sıkı takip edilip, açıklıkların yönetilmesi

gereklidir.

Eğitimin amacı katılımcıların bu konuyla ilgili yeterlik ve yetkinliğinin kazandırılmasıdır.

 • Stratejik Yönetim ve Hedef Belirleme

 • Yönetsel Trendler ve Yönetişim

 • Stratejik Düşünce ve Stratejik Yönetim

 • Stratejik Planlama Süreci

 • Dış Çevre, Yakın Çevre, Sektör Analizi

 • Göstergeler ve Öncü Göstergeler

 • Kur, Fiyat, Faiz Tahminleri

 • 10 Yıllık Vizyon, 3 Yıllık Öngörü Belirlenmesi

 • Paydaşlarla Birlikte Büyüme

 • Beklentiler ve BSC Kurumsal Karne Hedefleri

 • Müşteri Sektör ve Segment Beklentileri ( Müşteri Boyutu )

 • Pay Sahibi Beklentileri ( Finansal Boyut )

 • İnsan Kaynakları Beklentileri, Tedarikçi ve Çözüm Ortakları Beklentileri

 • Yönetim Kurulunun Yıllık Öngörülerinin Belirlenmesi

 • Aktif Büyüklük, Cirosal Büyüklük, EBİTDA

 • Özkaynak Verimliliği, Cari Oran, Finansal Kaldıraç

 • Müşteri Beklentilerinin Yönetilmesi ve Pazarlama Stratejileri ve Talep Projeksiyonu (Segmentsel ve Ürünsel)

 • Değişen Pazar İhtiyaçları ve Müşteri Beklentileri

 • Pazarlamanın 4P’si ( Product, Place, Price, Promotion ) ve Talep Projeksiyonundaki Yeri

 • 4P’den 4C’ye Değişim Süreci

 • Ülke, Sektör, Segment, Müşteri Pareto Analizleri ve Optimizasyonu

 • Ana Strateji Matrisi ve Büyüme Alanlarının Tespiti

 • Eski, Yeni Pazarlar; Eski, Yeni, Çapraz Çözüm ve Ürünler

 • Talebi Yönetmek ve Talebi Planlamak

 • Talep Projeksiyonunda Temel Bileşenler ( Tüketici / Müşteri Beklentileri, Rekabet, Makro Ekonomik Etkiler )

 • Talep Projeksiyonunda Mikro Yönetim ( Segmentler, Ürünler, Bayi, Satış Noktası Bazında Tahminleme  )

 • Stratejik Hedeflerin Kurum ve Bireysel Hedeflere Entegrasyonu

 • Mevcut Durum Analizleri ( AS-IS )

 • Departman Son Üç Yıl Performans Tablo ve Analizleri

 • Güncel Departman SWOT’ları

 • Temel Stratejiler ( Büyüme, Küçülme, Durumu Koruma vb. ) ve Seçme Kriterleri

 • Ana Yol Haritasının Netleşmesi ve Senaryo Planlama ( TO BE Analyses )

 • Departman Açıklıklarının Tespiti ( GAP Analyses ), İyileştirme Projeleri ve Taahhütler

 • Senaryo Çerçevesinde Ölçülebilir Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi

 • Senaryo Çerçevesinde Departman Ölçülebilir Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi

 • Senaryo Çerçevesinde Bireylerin Ölçülebilir Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi

 • Senaryo Başarısı için Kurum yönetim içim ve Kültürünün Belirlenmesi

 • Strateji, Senaryo ve Hedeflerin SMARTS Yaklaşımıyla Analizi

 • S Specific ( Süreçlere ve Kişilere Doğru İndirgenmiş mi? )

 • M Measurable ( Ölçülebilir mi? )

 • A Achievable ( Başarılabilir mi? )

 • R Related ( Kurumsal Karne ve Kişisel BSC Hedeflerle İlişkili mi? )

 • T Time-Bound ( Zamanla Sınırlanmış mı? )

 • S Streching ( Zorlayıcı mı? )

 • Senaryo Planlama ve Bütçeleme Teknikleri

 • Temel Terminoloji

 • İşletme Bütçeleri

 • Program Bütçe

 • Yatırım Bütçesi

 • Nakit Akış Bütçesi

 • Esnek Bütçeler

 • Öncelik Sıralı Bütçeler

 • Sıfır Tabanlı Bütçeler

 • Sorumluluk Bütçeleri

 • Bütçe Organizasyonu ve Hazırlık Çalışmaları

 • Bütçe Komisyonu ve Hazırlık Çalışmaları

 • Departman Bütçeleri

 • Satış ve Pazarlama Bütçesi

 • Pazarlama Planı

 • Faaliyet Hacminin Planlanması

 • Satış Hacminin Planlanması ve Nakit Giriş Bütçesi

 • Diğer Departmanların S&P Hedeflerine Göre Pozisyon Almaları

 • Personel İhtiyaçları

 • Altyapı İhtiyaçları

 • Üretim / Hizmet Yatırım İhtiyaçları

 • Ar-Ge İhtiyaçları

 • İnsan Kaynakları Bütçesi

 • Personel Bütçesi

 • Taşeron Bütçesi

 • Taşeron Hizmetler Bütçesi

 • İK Nakit Çıkış Bütçesi

 • Satılan Malin / Hizmetin Maliyetinin Bütçesi

 • Mal / Hizmet Üretim Hacminin Planlanması

 • Malzeme ve/ veya İhtiyaç Planlaması, Satın Alma Bütçesi ve Nakit Çıkış Bütçesi

 • Direk İşçilik Bütçelemesi ( Üretim Yapan Firmalar için )

 • Genel Üretim Giderlerinin Bütçelenmesi ( Üretim Yapan Şirketler için )

 • SMM Bütçesi

 • Brüt Ticari Kar Bütçelemesi

 • Faaliyet Masrafları Bütçesi

 • İş Geliştirme ve/ veya Ar-Ge Giderleri Bütçesi

 • Pazarlama ve Satış Giderleri Bütçesi

 • Genel Yönetim Giderleri Bütçesi

 • Faaliyet Karı Bütçelemesi

 • Yatırım Bütçesi

 • Yatırım Tipleri

 • Yatırım Projesinden Beklenenler

 • Fizibilite Raporunun Amacı ve Önemi

 • Fizibilite Raporunda Olması Gerekenler

 • Ekonomik Etüd

 • Piyasa Araştırması ve Talep Tahmini

 • Maliyetler ( Kısa Dönem, Uzun Dönem )

 • Kuruluş Yeri Seçimi

 • Teknik Etüd

 • Mali Etüd

 • Net Bugünkü Değer ( Net Present Value NPV  )

 • İçsel Verimlilik Oranı ( Internal Rate of Return IRR )

 • Yatırım Geri Dönüş Oranı ( Return of Investment ROI )

 • Geri Ödeme Süresi ( Pay Back Period PBP )

 • Fayda Maliyet Oranı ( Benefit / Cost Ratio BCR )

 • Nakit Akış Bütçesi

 • Olağan Gelir Bütçesi

 • Olağan Gider Bütçesi

 • Finans Masrafları Bütçesi

 • Vergi ve Net Kar Bütçesi

 • Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması

 • Proforma Bilançonun Hazırlanması

 • Proforma Mali Analiz

 • Bütçe Revizyon Kararları

 • Bütçe Performans Kriterleri

 • Bütçe Kontrol Teknikleri

 • Bütçe Kontrol ve Sapma Analizleri

 • Bütçe Sapmalarının Raporlanması

 • Bütçe Açıklıklarının Yönetilmesi

 • Bilanço Okuma, Diğer Mali Tabloların Analizi ve Finansal Rasyolar

 • Kısaca Tek Düzen Hesap Planı

 • Bilanço Hesapları

 • Gelir Tablosu Hesapları

 • Nazım Hesaplar

 • Mali Tabloların Tanımlanması

 • Bilanço

 • Gelir Tablosu

 • Proforma Bilanço

 • Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenleme Uygulamaları

 • Mali Tabloların Analizi

 • Net İşletme Sermayesi Analizleri

 • Alacaklar ile İlgili Analizler

 • Stoklar ile ilgili Analizler

 • Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenleme Uygulamaları

 • Finansal Rasyolar

 • Likidite

 • Borçlanma

 • Karlılık – Verimlilik

 • Faaliyet

 • Finansal Kaldıraç

 • Kurumun Finansal Analizi ile ilgili Raporlama Teknikleri

 • Finansal Raporlama Sonrası Yapılması Gereken Eylemler

 • İhtiyaçların Temini

 • Fazlalıkların Yönetimi

 • Risklerin Yönetimi

 • Bilanço İyileştirme Hedefleri

 • İş Planı ve Bütçe ile Şirket Yönetimi

 • İş Planı ve Bütçe Farkı

 • Yetki Çizelgesi ile Sorumluluk ve Yetkilerin Belirlenmesi

 • Bütçe Gerçekleşme Oranları ile Açıklıkları Yönetme

 • Vaka Çalışması

 • Stratejik Maliyet Yönetimi ve Verimliliklerin Arttırılması

 • Finansal Bilgi Sistemleri ve Maliyet Bilgilerinin Yeri ve Önemi

 • Uluslararası Temel Rekabet Stratejileri ve Maliyet Bilgisi

 • Maliyet Liderliği Rekabet Stratejisi

 • Farklılaştırma Rekabet Stratejisi

 • Odaklanmış Rekabet Stratejisi

 • Birleşik Rekabet Stratejisi

 • Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları

 • Faaliyet Tabanlı Yönetim / Maliyet / Planlama Sistemleri

 • Hedef Maliyetleme

 • Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme

 • Tam Zamanında Yaklaşımı ( JIT ) ve Maliyetleme

 • Kaizen Maliyetleme

 • Lojistik Süreçlerin Maliyetlenmesi

 • İşletmelerde Kar Planlaması

 • Maliyet Hacim İlişkilerinin Belirlenmesi

 • Maliyet – Hacim – Kar Analizleri

 • En Uygun Mamul Satış Karışımının Saptanması

 • Alternatif Üretim ve Faaliyet Kararları

 • Müşteri Karlılık Analizi

 • Fiyatlandırma Kararları

 • Fiyatlama Stratejileri

 • Fiyatlama Teknikleri

 • Fiyatlama Kararlarının Ekonomik Alt Yapısı

 • Tam ve Değişken Maliyetlere Göre Fiyatlama

 • Hedeflenen Kar/ Varlıklar Oranına Göre Fiyatlama

 • Pazara Yönelik Fiyatlama

 • Hedef – Sonuç Ölçümleri ve Performans Yönetimi ile Entegrasyonu

 • Stratejinin Uygulanması ( Alt Yapı Sistemleri, Müşteri Değer Zincirleri, IT, ERP, MIS, İnsan Kaynakları Yönetimi )

 • Uygulamaların Kontrol Edilmesi ve Sürekli Gelişim ( Ölçme, Denetleme Sistemleri, Açıklıkların Yönetimi, Süreç Yönetimi, 6 Sigma )

 • KPI’larla Yönetim ( Key Performans Indicator / Ana Performans Ölçerleri )

 • Departman ve Proje Performans Ölçerleri

 • Öz Değerleme

 • Kalite Proses Denetim DÖF Analizi

 • Balance Scor Cards

 • Yönetişim Endeksi

 • Kişisel Performans Ölçerleri

 • Objektif Performans Yönetimi ve Puanlama

 • Sübjektif Performans Yönetimi ve Puanlama 360 Derece

 • Performans Yönetim Sisteminin Hedeflere Göre Değerlendirilmesi

Ömer Faruk ÖZ

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle bitiren ÖZ, Almanya RWTH Aachen Üretim Teknolojileri Makine Yüksek Mühendisliği mezunudur. Tamek Meyve Sularında Teknik Proje, Bütçe ve Finans Müdürlüğü ile başladığı profesyonel yaşamına, Coca Cola’nın çeşitli fabrikalarında üretim, proje, fabrika müdürü,  ODE Yalıtım A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi, Göksu Kapı Yönetim Danışmanı olarak devam etti. Pek çok yapılanma projesinde kurumsal tanı ve teşhis çalışması, değişim yönetimi takımının kurulması, stratejik planlama ve senaryo yapılanması, organizasyonel, yönetsel ve kalite el kitaplarının devreye alınması, ERP seçimi ve implimantasyonu, bütçe ve kurumsal karne çalışmaları, maliyet ve takibi sistemlerinin kurulması, grup firmalarının iş planlarının hazırlanması, pazarlama ve tedarik zinciri sistemlerinin kurulması süreçlerini hayata geçirmiştir. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen ÖZ bilgi ve deneyimlerini Rönesans çatısı altında danışman ve eğitmen olarak paylaşmaktadır.

 Eğitim Bilgileri :

 1. Eğitimler
  Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

 2. Sertifika
  Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

 3. Eğitim Fiyatı İçerisine
  Eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

 4. Eğitim Rezervasyonu
  Aşağıdaki form ile ön kaydınız yapılmış olur. Formu doldurduktan sonra ön kaydınız yapılıp yapılmadığına dair bir e-mail gönderilir. Bu e-mail ile birlikte kesin kayıt formu ve ödeme bilgileri tarafınıza iletilir. Ödeme yapılmadan kesin kaydınız yapılmaz.

 5. İndirim Koşulları
  Aynı firmadan 3 kişi katılımında %10
  Aynı firmadan 4-5 kişi katılımında %15
  Aynı firmadan 6`dan fazla kişi katılımında %20
  Bireysel katılım için bilgi isteyiniz.

 6. Eğitim Saatleri
  09.00-16.00

 7. Eğitim Yeri
  Otel- Taksim İstanbul

Kesin kayıt yaptırmadan ve ödemeyi gerçekleştirmeden önce aşağıdaki formu doldurarak kontenjan hakkında bilgi alınız.

Eğitim hakkında daha fazla bilgi almak ve ön kayıt için aşağıdaki formu doldurun.

Eğitim Bilgileri


Kurumsal Strateji, Senaryo Planlama ve Bütçe Programı Eğitiminin Tarihi Girilmemiş veya Tarihi Geçmiş Olabilir.

Bu eğitime Ön Kayıt yaptırmak veya Kurumsal olarak bu eğitimi Sizin firmanızda almak isterseniz aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

Ön Kayıt veya Kurumsal Başvuru Formu

 

Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)

Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir .

Biymed Eğitim Sertifika ÖrneğiEğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

İndirim Koşulları

Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.

Aynı firmadan 4-5-6-7 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.

Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

Çay-Kahve ve ikramlar

Eğitim notları (Basılı)

Sertifika

Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar Eğitime Dahil olanlar

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.


Eğitim Saatleri

10.00-11.10 Eğitim

11.10-11.20 Ara

11.20-12.30 Eğitim

12.30-13.30 Yemek arası

13.30-14.45 Eğitim

14.45-15.00 Ara

15.00-17.00 Eğitim


Kayıt Formu

Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Eğitimler